Zainwestuj

Zainwestuj w 2loop Tech S.A.

Emisja akcji serii C zakończona

Dnia 10 maja 2024 roku zakończyła się emisja akcji serii C. 

Decyzją zarządu akcje serii C zostały przyznane, gdyż zebrana kwota pozwoli na skuteczną realizację celu jakim jest otwarcie naszego zakładu w Łodzi. W związku z tym zostały skierowane go KRS odpowiednie dokumenty celem rejestracji podniesienia kapitału poprzez emisję akcji serii C. 

Serdecznie dziękujemy naszym Akcjonariuszom. 

0 PLN
Kapitał do zgromadzenia
0 PLN
Cena akcji
0
Inwestorów
0 dni
Pozostały czas
0 .2024
Data zakończenia
0 PLN
Kwota opłaconych zapisów
0 PLN
Łączna kwota wszystkich zapisów

2loop Tech S.A. w pigułce

CEO: Maciej Tora
Rozpoczęcie działalności: 2021
Kontakt: emisja@2loop.tech

Co nas wyróżnia:

 • Opracowywana technologia dąży do 100% wykorzystania odpadów bez emisji CO2 (srebro, krzem, miedź)
 • Spółka otrzymała decyzję środowiskową na recycling paneli PV
 • Nasz zakład w Łodzi będzie przetwarzał do 2000 ton paneli PV rocznie.
 • Szacowane roczne przychody to 7,17 mln zł
 • Nasza innowacyjna spółka wyróżnia się na rynku dzięki strategicznej umowie konsorcjum z AGH

Wycena spółki i oferowane serie akcji

Cena emisyjna akcji serii C: 5,32 zł

Maksymalna liczba emitowanych akcji serii C: 282 000

Liczba akcji przed emisją (seria A oraz B): 3 157 843

Maksymalna liczba akcji po emisji serii C: 3 439 843

Wycena Spółki przed emisją (pre money): 16 799 725 zł

Wycena Spółki po emisji (post money): 18 299 965 zł

 

Jesteśmy europejskim pionierem rynku technologii bezodpadowego recyklingu instalacji energetycznych wykorzystywanych w energetyce odnawialnej, w tym paneli PV oraz łopat turbin wiatrowych, wartego wg Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej ponad 15 miliardów dolarów. Zapraszamy do uczestniczenia w fazie wdrożenia przemysłowego na terenie naszego pierwszego zakładu w woj. łódzkim, który zmienia podejście do zagospodarowania odpadów w energetyce odnawialnej! Nasza technologia bezodpadowego przetwarzania paneli PV jest jedynym z niewielu takich rozwiązaniem w skali globalnej i daje nam ogromną przewagę technologiczną. Bądź częścią społeczności, która daje nowe możliwości inwestowania w branżę recyklingu OZE.

PRODUKT 

Skarby recyklingu PV – KRZEM SREBRO MIEDŹ 

CEL NA DZIŚ

W styczniu 2024 roku, dla wynajmowanej przez nas hali w Łodzi, uzyskaliśmy prawomocną Decyzję Środowiskową na przetwarzanie do 2 000 ton paneli PV rocznie. 


Dzięki temu 2loop Tech S.A. jeszcze w tym roku, po zakupie maszyn, rozpocznie realizację swojej misji. 

Zostań częścią rewolucji w sektorze recyklingu!

W procesie recykling paneli fotowoltaicznych (PV) odzyskujemy kilka cennych surowców:

 • Szkło: Głównym składnikiem ilościowym w panelach fotowoltaicznych jest szkło bezbarwne, wysokiej jakości. Po odzyskaniu można go użyć ponownie w szerokiej gamie wyrobów.
 • Aluminium: Ramy i inne części konstrukcyjne paneli są wykonane z aluminium, w procesie recyklingu odzyskuje się go jako pełnowartościowy metal.
 • Krzem: Moduły fotowoltaiczne zawierają dużą ilość czystego krzemu , odzyskany w procesie krzem , posiada wysoką czystość i jest poszukiwany w wielu dziedzinach przemysłu.
 • Miedź: Miedź występuje w panelach jako okablowanie i inne elementy elektryczne, metal odzyskany w procesie recyklingi nadaje się do dalszego przerobu.
 • Srebro: Pewne komponenty elektryczne w panelach fotowoltaicznych mogą zawierać srebro. Recykling umożliwia odzyskanie tego cennego surowca.
 • Cyna i ołów: w panelach fotowoltaicznych jako lut wykorzystywana jest cyna i ołów. Metale są poszukiwane i dość cenne. Recykling pozwala je odzyskać.
 • Polimery: Jako tworzywa termoplastyczne po odzyskaniu w procesie recyklingu i granulacji, stanowią doskonały surowiec do produkcji w wielu dziedzinach przemysłu

W procesie recyklingu paneli PV odzyskujemy 95% surowców. Wysoki stopień odzysku jest kluczowym elementem promowania zrównoważonego rozwoju, obniżenia śladu węglowego i oszczędności energii, a co za tym idzie, chronimy środowisko naturalne.

Struktura naszych przychodów ze sprzedaży surowców odzyskanych w procesie recyklingu paneli PV. Jest to materiał poglądowy, sporządzony przez Spółkę.

Przedstawione wyżej przychody ze sprzedaży surowców zostały opracowane na podstawie statystycznego składu surowcowego paneli PV przedstawionego w raporcie IRENA, oraz ceny surowców ustalonych na podstawie analizy cen giełdowych oraz realnych cen skupu na rynku surowców wtórnych w Polsce. 

Prognoza Finansowa oraz Model Biznesowy zostały przygotowane w oparciu o prawomocną Decyzję Środowiskową uzyskaną przez 2loop Tech pozwalającą na przetwarzanie do 2 000 ton paneli PV rocznie. Daje to 8 ton paneli na dobę (250 dni roboczych w roku kalendarzowym).

 

Przychody za odbiór odpadów oraz przychody ze sprzedaży odzyskanych surowców!

Przychody z odebranych zużytych modułów PV oraz przychody ze sprzedaży odzyskanych surowców stanowią kluczowy element naszego modelu biznesowego. W przeciwieństwie do innych przedsięwzięć, gdzie płaci się za zakup surowców, my otrzymujemy surowiec w postaci zużytych modułów PV, który w procesie separacji daje pełnowartościowe surowce do dalszej odsprzedaży. Opłata recyklingowa oraz przychody ze sprzedaży odzyskanych surowców generują proste przychody dla spółki. 

Przychody roczne zakładu

Przychód z opłaty recyclingowej 3 800 000 zł
Przychód ze sprzedaży surowców 3 372 000 zł
Razem przychody 7 172 000 zł

Opłata recyklingowa jest przychodem uzyskiwanym przez Spółkę w momencie odebrania paneli PV do przetworzenia. Uzyskiwany z niej przychód stanowi ponad połowę prognozowanych przychodów. 

Prezentowany wykres ilustruje roczne przychody z przetworzenia 2 000 ton paneli PV, uwzględniając dochody ze sprzedaży surowców oraz przychód z opłaty recyklingowej w wysokości 1,90zł/kg. Z uwagi na rosnące obostrzenia prawne dotyczące recyklingu PV przewidujemy, że stawka ta będzie rosła w nadchodzących latach. 

Przedstawione powyżej wyliczenia są dokonane w oparciu o najlepszą wiedzę Spółki, niemniej jednak ich wartość może ulec zmianie.

Zestawienie rocznych kosztów zakładu

Wynagrodzenia pracowników produkcji 954 480 zł
Wynagrodzenie zespołu sprzedażowego 255 840 zł
Transport paneli i odzyskanych surowców 440 000 zł
Energia elektryczna 1 044 900 zł
Utrzymanie zakładu 210 000 zł
Koszt ogólne spółki 660 000 zł
Koszt użytkowania linii technologicznej 555 840 zł

Razem koszty 4 121 060 zł

Na koszty stałe składają się: koszty ogólne spółki, koszty zespołu sprzedażowego, utrzymanie zakładu, linia technologiczna. 

Koszty zmienne to: energia elektryczna, wynagrodzenia pracowników produkcyjnych, koszty transportu paneli PV oraz uzyskanych surowców. 

Przewidywane koszty zostały oszacowane na podstawie uzyskanych wycen, doświadczenia Spółki oraz dostępnej dokumentacji technicznej maszyn.

 

Do projekcji kosztów przyjęto bardzo konserwatywne (wysokie) wartości zużycia energii oraz liczby potrzebnych pracowników.

Przedstawione powyżej wyliczenia są dokonane w oparciu o najlepszą wiedzę Spółki, niemniej jednak ich wartość może ulec zmianie.

Wynik finansowy 

Poniżej przedstawiamy projekcję danych finansowych dla jednego pełnego roku pracy zakładu, obliczoną dla wydajności 2000 ton (wartość w prawomocnej uzyskanej przez Spółkę 2loop Tech Decyzji Środowiskowej).

Przychody 7 172 000 zł
Koszty 4 121 060 zł

Zysk brutto 3 050 940 zł

Skalowanie modelu biznesowego

Model biznesowy opracowany i przyjęty przez 2loop Tech SA zakłada skalowanie przedsięwzięcia. Obecnie Spółka prowadzi rozmowy na temat pozyskania urządzeń o wydajności przewyższającej wydajność zakładu określoną na poziomie 2000 ton rocznie, która wynika z uzyskanej Decyzji Środowiskowej.

W drugim półroczu bieżącego roku planujemy rozpoczęcie procedury uzyskania Decyzji Środowiskowej na przetwarzanie do 8000 ton paneli PV rocznie, co jednak może zająć nawet 15 miesięcy. Po uzyskaniu Decyzji Środowiskowej oraz Pozwolenia na przetwarzanie odpadów do 8000 ton Spółka będzie mogła generować przychód z przetwarzania modułów PV na poziomie około 28 mln PLN rocznie w jednym zakładzie. 

Koncepcja skalowalności przedsięwzięcia ma na celu szybkie osiągnięcie zysków poprzez minimalizację kosztów oraz dynamiczny rozwój w przyszłości.

Prof. dr hab. inż. Barbara Tora
Przewodnicząca Rady Naukowej i członek Rady Nadzorczej

Jest profesorem zwyczajnym i pracownikiem Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Autorka ponad 300 publikacji, w tym 5 monografii. Jej artykuły ukazały się m.in. w czasopismach branżowych, opracowaniach kongresowych i konferencyjnych oraz w materiałach międzynarodowych. W ramach realizacji prac naukowych i badawczych wykonała ponad 100 prac naukowych wdrożeniowych na rzecz przemysłu. W obrębie zainteresowań naukowych porusza zagadnienia związane z przeróbką surowców mineralnych.

dr Maciej Tora
Prezes Zarządu

Maciej Tora to wysoko wykwalifikowany profesjonalista o różnorodnym doświadczeniu w dziedzinie finansów, inwestycji i rozwoju biznesu. Posiadając stopień doktora na Technical University of Ostrava w dziedzinie matematycznego modelowanie przeróbki surowców mineralnych oraz tytuł magistra na AGH w matematyce, posiada solidne podstawy akademickie.

Przez całą swoją karierę Maciej wykazał się wyjątkowymi umiejętnościami analitycznymi, kreatywnym myśleniem i dbałością o szczegóły. Ma udokumentowane osiągnięcia w zarządzaniu wieloma projektami. Jako założyciel i twórca 2loop Tech S.A., Maciej odpowiada za rozwój biznesu i pozyskiwanie innowacyjnych rozwiązań w modelowaniu startup’u o globalnym zasięgu. Ma talent do identyfikowania możliwości, nawiązywania wartościowych kontaktów i przygotowywania kompleksowych planów biznesowych.

dr Grzegorz Kujawski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

kancelarii Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy. Był dyrektorem finansowym i głównym księgowym spółek z kapitałem zagranicznym. Zajmował się doradztwem podatkowym w kancelarii Ożóg i Wspólnicy, w której kierował zespołem optymalizacji podatkowej. Przez 10 lat był członkiem Rady Nadzorczej CDPROJEKT S.A. oraz członkiem Komitetu Audytu tej Rady, jest także członkiem Rady Nadzorczej HighSky Brokers a.s. z siedzibą w Pradze.

Autor krajowych i zagranicznych publikacji w zakresie podatków dochodowych i rynków kapitałowych, a także m.in. kwestii prawa podatkowego. Grzegorz Kujawski został wyróżniony przez Dziennik Gazetę Prawną w Rankingu Doradców Podatkowych 2012, zajmując I miejsce w zakresie podatków dochodowych.

Barbara Sissons
Członek Rady Nadzorczej

Jest menadżerką wyższego szczebla z dużym doświadczeniem w zarządzaniu zespołami w dziedzinie finansów i administracji. Zajmowała stanowiska kierownicze w prywatnych, giełdowych i państwowych firmach polskich i międzynarodowych, takich jak Mennica Polska, Totalizator Sportowy, Compaq, SCA Hygiene Products czy Optimus, w których zarządzała strategicznymi funkcjami finansowymi wspierając rozwój biznesu.

Obecnie CFO w Kinnarps Polska, Prezes Zarządu Pink Crow i Członek Zarządu Fundacji Liderek Biznesu. Absolwentka SGH oraz Advanced Management Program IESE University of Navarra w Barcelonie.

Zasiadała w radach nadzorczych następujących spółek: Paged, Energopol Warszawa, Tektura Opakowania Papier, Optimus IC, XTrade, Mennica Metale Szlachetne, Skarbiec Mennicy Polskiej, Mennica Ochrona, Mennica Invest oraz Fundacja Lotto Milion Marzeń.

Zachęcamy do zapoznania się z biogramami wszystkich osób tworzących Radę Naukową oraz Radę Nadzorczą 2Loop Tech SA na naszej stronie:

https://2loop.tech/#o-nas

Cele inwestycyjne

Cele

Poniższe cele ułożone są według kolejności realizacji. W zależności od pozyskanej kwoty, Emitent nie wyklucza też realizacji celi poprzez proporcjonalne rozłożenie środków na kolejne cele.

 • Wyposażenie zakładu, zakup i montaż maszyn i uruchomienie zakładu w Łodzi – 750,000 zł. Zakup maszyn pozwoli na uruchomienie zakładu i uzyskiwanie przychodów z opłat za odbiór odpadów, a następnie ze sprzedaży produktów recyclingu. Pełna moc przerobowa zakładu to 2000 ton rocznie, prognozowany przychód 6-9 mln pln / rok.
 • Budowa zespołu sprzedażowego – 150,000 zł. Zatrudnienie i wyszkolenie dwóch pracowników, których zadaniem będzie pozyskiwanie: a) dostawców materiału do recyclingu PV i śmigieł wiatrowych, b) odbiorców na produkty z recyclingu PV i śmigieł wiatrowych.
 • Zakończenie badań rozwojowych w procesie przemysłowym (do poziomu TRL 9) w zakresie odzyskania krzemu, miedzi i srebra oraz recyklatu ze śmigieł wiatrowych, które posłużą do produkcji wielu wyrobów – 600,000 zł.

Wizja rozwoju

Naszą wizją jest stać się globalnym liderem w dziedzinie recyclingu pozostałości po OZE, takich jak panele fotowoltaiczne i łopaty turbin wiatrowych. Dążymy do wdrożenia przemysłowych najlepszych praktyk recyklingu, opartych zarówno na efektywności ekonomicznej, jak i zrównoważonych rozwiązaniach ekologicznych. Naszym celem jest nie tylko rozwój technologii recyklingu, ale również budowanie świadomości ekologicznej oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie odzyskiwania i ponownego wykorzystania surowców pochodzących z recyklingu PV oraz łopat turbin wiatrowych. Widzimy w tym korzyści ekonomiczne dla przemysłu i zrównoważonej polityki ochrony środowiska. „Skarby recyklingu” to nie tylko slogan, to wartościowe surowce do ponownego wykorzystania przez globalnych producentów materiałów kompozytowych i budowlanych. Wartość tego rynku, to miliardy dolarów.

Naszym nadrzędnym celem jest bycie liderem recyclingu pozostałości po OZE.

Chcemy wdrożyć w skali przemysłowej najlepsze technologie recyclingu – zarówno najlepsze ekonomicznie jak i najlepsze ekologicznie – stawiamy na małe zakłady w powtarzalnym formacie z mocą przerobową do 8000 ton rocznie. Kompletny format takich zakładów pozwoli na łatwą implementację w kolejnych lokalizacjach w kraju i za granicą.

Dzisiaj stawiamy pierwszy krok, przyłącz się do naszej misji.

Najczęściej zadawane pytania

Tak, można inwestować wiele razy w ramach tej samej emisji. Kwoty inwestycji się sumują, a liczba przydzielonych akcji jest zależna od końcowej, łącznej kwoty inwestycji.

Na potrzeby zapisu na akcje konieczne jest podanie pełnego imienia i nazwiska, jak w dowodzie osobistym, oraz daty urodzenia oraz adresu zamieszkania.

W celu ułatwienia kontaktu, zachęcamy również do wypełnienia numeru telefonu.

Nie, z powodu uwarunkowań prawnych, każdy inwestor musi dokonać inwestycji osobiście, z własnego konta. Wystawienie akcji na inną osobę nie jest możliwe.

Nie dotyczy to osób nieletnich – w ich przypadku, inwestycji dokonuje opiekun prawny.

Tak, inwestycja jest możliwa z niemal każdego kraju na świecie. Jeżeli inwestujesz zza granicy (nie posiadasz rachunku bankowego w Polsce) skontaktuj się z nami celem uzyskania szczegółów.

Po nabyciu akcji w tego rodzaju emisji nie trzeba odprowadzać żadnego podatku (w tym PCC).

Od 1 marca 2021 roku, akcje Spółek Akcyjnych nie mają formy dokumentu. Podlegają one zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym w postaci elektronicznej przez wybrany przez spółkę dom maklerski.

Oznacza to, że po przydziale akcji nie otrzymasz ich w formie papierowej.

Tak, inwestor może sprzedać swoje akcje. Podczas transakcji wystarczy wypełnić formularz umowy kupna-sprzedaży. Należy także poinformować spółkę o takiej transakcji, celem wpisania zmiany do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez wybrany przez spółkę dom maklerski.
Gdy dochodzi do sprzedaży akcji, sprzedający zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19% uzyskanego zysku ze sprzedaży. Kupujący rozlicza się z zakupu samodzielnie, płacąc podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).
Pamiętaj, że w przypadku spółki której akcje nie są notowane na rynku regulowanym, sprzedający akcje musi samodzielnie znaleźć nabywcę. Ponad to, nie ma jednego wskaźnika mówiącego o tym ile warte są sprzedawane akcje – ustalenie ceny sprzedaży odbywa się między sprzedającym a kupującym.

Wpłacone środki zostaną zwrócone inwestorom. Zwrot odbędzie się za pośrednictwem operatora płatności, który obsługuje proces płatności za akcje. W przypadku inwestycji dokonanych przy użyciu przelewu tradycyjnego środki zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano płatności.
Zwrot środków na rachunek bankowy inwestorów nastąpi w terminie określonym prawem.

Spółka nie jest notowana na giełdzie a jej akcje są poza rynkiem regulowanym. Handel akcjami na giełdzie możliwy będzie jedynie w przypadku, gdy spółka zdecyduje się na przeprowadzenie debiutu giełdowego.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez UKNF w zakresie crowdfundingu, emitentów oraz inwestorów. Więcej szczegółowych informacji uzyskasz na stronie internetowej UKNF.

Zapisu na akcje Spółki można dokonać za pomocą strony emisja.2loop.tech bądź w formie pisemnej. 

Aby dokonać zapisu elektronicznego należy kliknąć przycisk “Zainwestuj”, uzupełnić niezbędne dane, a następnie dokonać płatności z wykorzystaniem serwisu iMoje. 
Po opłaceniu zakupionych akcji na podany adres e-mail zostanie przesłany wypełniony Formularz Zapisu, który należy podpisać podpisem elektronicznym, a następnie podpisany formularz odesłać na e-mail emisja@2loop.tech

W przypadku zapisu w formie pisemnej, należy pobrać Formularz Zapisu dostępny na stronie “Dokumenty”, wypełnić go w 2 kopiach a następnie obie kopie przesłać na adres Spółki (2loop Tech S.A., ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa). Jedna kopia zostanie odesłana do akcjonariusza po zaksięgowaniu opłaty za akcje na koncie spółki (numer rachunku bankowego znajduje się w Formularzu Zapisu). 

Istotne czynniki ryzyka towarzyszące inwestycji

Spółka przygotowała
strategię rozwoju w oparciu o analizę konkurencji i branży, a także wieloletnie
doświadczenie w prowadzeniu biznesu oraz znajomość rynku przez kadrę
menadżerską oraz pracowników Spółki. Rynek, na którym działa Spółka jest
dynamiczny i ciągle się rozwija. Dlatego strategia Spółki będzie cyklicznie
aktualizowana i dostosowywana do czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych. Mimo
posiadania wyspecjalizowanej kadry oraz korzystania ze wsparcia doradczego i
prawnego, nie można wykluczyć podjęcia nietrafionych decyzji wynikających z
niewłaściwej oceny sytuacji, co będzie miało przełożenie na wyniki finansowe
Spółki. Spółka obecnie nie prowadzi działalności operacyjnej co wymagać będzie
od Spółki zmiany dotychczasowych założeń operacyjnych oraz opracowanych modeli
rozwoju. Spółka w zakresie zakładanej realizacji strategii rozwoju z roku 2021
dokonała realizacji części celów emisyjnych (strategii) oraz niektóre
zrealizaowała nie w całości. Było to spowodowane miedzy innymi zebraniem niecałych
40% środków z maksymalnej kwoty. W związku z tym faktem, zgodnie z ówczesnym
dokumentem informacyjnym, spółka realizowała strategię częściowo w ramach
pozyskanych środków. Spółka podjęła się realizacji celów rozwojowych, w tym
realizacji badań (zarówno dotyczących technologii PV jak i recyclingu łopat
turbin wiatrowych), poszukiwania partnerów biznesowych i przemysłowych oraz
otwarcia zakładu recyklingu (została zmieniona lokalizacja na Łódź). Celami
zrealizowanymi lub zrealizowanymi częściowo są: badania nad technologią
recyklingu PV, poszukiwanie partnerów przemysłowych do wdrożenia projektu PV.
Celami niezrealizowanymi ze względów finansowych są: zakup maszyn. Prowadzone
były jednak rozmowy z producentami maszyn, więc mimo niezrealizowania celu,
Spółka dążyła do jego realizacji. Celem niezrealizowanym jest również
wprowadzenie Spółki na New Connect. Nierealizowanie celu jest decyzją podjętą
przez Spółkę na drodze obserwacji rynku biznesowego i konsultacji z ekspertami
w zakresie tego typu działań. 

Spółka od 2021 roku, poprzez 2022 oraz 2023 osiąga stratę finansową, przy braku działalności operacyjnej. Spółka wraz z rozwojem swoich produktów a także wraz z powodzeniem emisji liczy na poprawę sytuacji. 

Spółka prowadzi rozmowy z bardzo szerokim gronem partnerów, w tym dostawców. Dodatkowo w niektórych przypadkach posiada podpisane umowy lub ma wypracowane porozumienie w zakresie potencjalnej współpracy. Poprzez wprowadzoną politykę handlową Spółka minimalizuje ryzyko związane z utratą jednego, kluczowego dostawcy.

Spółka dostrzega ryzyko związane z konfliktem na Ukrainie, w Strefie Gazy oraz z pandemią COVID 19. Zarówno model biznesowy Spółki, jak i grupa docelowych klientów w opinii Spółki nie powinny wykazywać negatywnego wpływu zmian makroekonomicznych na biznes. Nie możemy wykluczyć jednak negatywnego wpływu na działalność spółki.

Posiadana przez spółkę infrastruktura wiąże się z ryzykiem awarii. Sytuacja taka może doprowadzić do utraty wizerunku i przestoju w działalności spółki.

Każda spółka musi liczyć się ze wzrostem konkurencji – czy to wskutek pojawienia się na rynku nowych podmiotów, czy wskutek rozwoju konkurencji która już funkcjonuje. Dodatkowo, możliwe jest pojawienie się konkurencji pośredniej (oferującej inny produkt, ale zaspokajający podobne potrzeby). Sytuacja taka może skutkować zmniejszeniem popytu na produkty oferowane przez spółkę, a w konsekwencji zmniejszeniem przychodów.

Spółka dostrzega ryzyko wzrostu kosztów, zwłaszcza w obszarze wynagrodzeń oraz usług zewnętrznych, które stanowią najistotniejsze pozycje w obecnej i prognozowanej strukturze kosztów. Dlatego Spółka opracowała na bazie doświadczenia kadry zarządzającej a przede wszystkich przeprowadzonych rozmowach z potencjalnymi kontrahentami szacowane prognozy kosztów. Zwracamy uwagę, że Spółka jest w ciągłej fazie opracowywania strategii minimalizacji kosztów. Obecny poziom kosztów przewyższa możliwości Spółki, co prowadzi do powstawania strat finansowych. 

Spółka działa w ramach prawa o ochronie danych osobowych, w tym danych swoich klientów i użytkowników. Istnieje ryzyko, że dane dostaną się w ręce osób niepowiązanych poprzez niepożądane działanie jednego z pracowników, podwykonawców lub poprzez włamanie do infrastruktury Spółki. Spółka wdrożyła obowiązujące regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, w tym wynikających z RODO.

W celu ułatwienia dostępu klientom, ale także automatyzacji procesów i redukcji kosztów Spółka korzysta z narzędzi IT, stron www i aplikacji. Ich składową są bazy danych, które przechowują wszelkie informacje w tym informacje o zamówieniach, adresy, dane kontaktowe czy dane marketingowego. Spółka dostrzega ryzyko, że bazy te mogą zostać uszkodzone celowo lub przypadkowo lub utracone. Skutkować to będzie problemami w przyjmowaniu i realizacji zamówień czy rozliczeń z kontrahentami. Dlatego Spółka współpracuje z zewnętrznymi firmami, które działają na rynku od lat i posiada wykwalifikowaną kadrę, która zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

Emitent, jak każdy inny podmiot działający na rynku, może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych albo gdy jego zobowiązania pieniężne będą przekraczać wartość jego majątku. Taka sytuacja może nastąpić w przypadku, gdy pomimo poniesienia istotnych kosztów, Spółka nie będzie generować zakładanych przychodów. W przypadku upadłości, restrukturyzacji lub niewypłacalności Emitenta akcjonariusze mogą nie odzyskać istotnej części zainwestowanych środków lub nie odzyskać ich wcale, a zbycie posiadanych przez nich akcji może być utrudnione albo niemożliwe. Emitent ogranicza ten czynnik ryzyka poprzez negocjacje terminów płatności z kontrahentami, regularną spłat zobowiązań oraz poprzez poszukiwanie nowych źródeł przychodów, aby poprawiać strukturę przepływów pieniężnych w Spółce. Obecnie Emitent jest podmiotem regulującym swoje zobowiązania finansowe, niemniej mając na uwadze osiągane straty przy jednoczesnym braku przychodów, stan ten może ulec zmianie. Spółka pracuje nad poprawą kondycji finansowej Emitenta, niemniej jednak nie możemy wykluczyć, że Emitent zostanie postawiony w stan niewypłacalności. 

Wypłata dywidendy jest zależna od wysokości zysku osiągniętego przez Spółkę oraz od tego jaka decyzja dotycząca wypłaty dywidendy zostanie podjęta przez walne zgromadzenie. W przypadku, gdy Spółka nie wypracuje zysku lub nie zostanie podjęta decyzja dotycząca wypłaty dywidendy, Inwestorzy nie otrzymają dywidendy. Obecnie, przy braku osiąganych dochodów oraz wysokich kosztach, nie jest możliwa wypłata dywidendy. Nie możemy zapewnić, że sytuacje ulegnie zmianie, a Spółka będzie odnotowywała dochód podlegający podziałowi. 

Wycena Spółki pre-money dotyczy wartości Spółki przed pozyskaniem kapitału w ramach prowadzonej emisji. Wycena post-money dotyczy wartości Spółki zwiększonej o kapitał pozyskany w ramach prowadzonej emisji, przy założeniu, że zostanie objęte 100% oferowanych akcji. Parametry te bazują na uznaniowej ocenie wartości Spółki przez Emitenta i nie są tożsame z wyceną przeprowadzoną przez biegłego rewidenta. Spółka nie gwarantuje prawidłowości podanej wyceny Spółki, a co za tym idzie Spółka nie gwarantuje prawidłowości rzeczywistej rynkowej wyceny Akcji Serii C.

Spółka zmniejsza ryzyko odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska decydując się na używanie metod o możliwie najmniejszym wpływie na środowisko (stosowanie metod mechanicznych zamiast ługowania chemicznego). Nie możemy wykluczyć awarii naszych systemów lub zabezpieczeń, co będzie miało przełożenie na powstanie konsekwencji finansowych po stronie Spółki.

Działalność Spółki podlega określonym regulacjom prawnym, których zmiana będzie lub może wymagać od Spółki podjęcia szeregu działań, które wiązać się będą z obowiązkiem ponoszenia kosztów. Spółka obecnie nie identyfikuje procedowania zmiany przepisów prawa w zakresie oddziałowującym na Spółkę i jej działalność.

Emitent wskazuje, że brak pozyskania całej kwoty emisji może znacząco wpłynąć na realizację założeń finansowych spółki oraz ustalonych celów.

Wskazujemy, że z uwagi na fakt, że Spółka nie jest notowana  na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie bądź rynku New Connect sprzedaż akcji Spółki jest w znacznym stopniu ograniczona, a znalezienie potencjalnego kupującego utrudnione.

Aktualności

webinar beesfund

Drugi webinar inwestorski

W związku z zainteresowaniem emisją oraz otrzymanymi przez Spółkę pytaniami związanymi z inwestycją w akcje, organizujemy drugi webinar (czat inwestorski)

więcej
Webinar inwestorski na portalu stockwatch

Webinar inwestorski

W związku z zainteresowaniem emisją oraz otrzymanymi przez Spółkę pytaniami związanymi z inwestycją w akcje, podjęto decyzję o organizacji webinaru

więcej

Inteligentna linia przemysłowa

Informujemy, że przedstawiciel 2LoopTech prowadzi rozmowy z producentem nowoczesnej, bezobsługowej instalacji do recyklingu paneli fotowoltaicznych, wykorzystującej technologię AIoT (Artificial Intelligence

więcej

Kontakt