Zainwestuj

Zainwestuj

Liczba akcji:
Wartość wybranej liczby akcji: 133 PLN

Dane osobowe

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny (Uzupełnić gdy adres korespondencyjny jest inny niż adres zamieszkania)

Dane kontaktowe

Informacje o spółce

2LOOP TECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000899313, posiadająca numer NIP: 7010351673, REGON: 146258691, kapitał zakładowy 315 784,30 PLN, kapitał opłacony w całości

Akcje Serii C

Niniejszy dokument stanowi formularz zapisu na akcje Spółki, zwykłe imienne, serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o cenie emisyjnej 5,32 zł (pięć złotych i trzydzieści dwa grosze) każda, zaoferowane do objęcia osobom trzecim na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Ogłoszeniu wzywającym do zapisywania się na akcje Spółki, które zostało opublikowane w dniu 15 lutego 2024 m.in. na stronie internetowej https://emisja.2loop.tech. Akcje Serii C zostały wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 20 listopada 2023 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, która została zaprotokołowana w formie aktu notarialnego.
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii C jest tylko i wyłącznie Spółka.
Numer rachunku bankowego Spółki ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1012 1000 0090 8118 0730.

Oświadczenia Subskrybenta

Subskrybent niniejszym oświadcza, że:
1) zamierza objąć w drodze subskrypcji otwartej taką ilość Akcji Serii C, tj. akcji zwykłych imiennych, serii C, spółki pod firmą 2LOOP TECH S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000899313), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o cenie emisyjnej 5,32 zł (pięć złotych i trzydzieści dwa grosze) każda, która została wskazana przez Subskrybenta w rubryce powyżej
2) dokonał wpłaty takiej kwoty na rzecz Spółki z tytułu subskrybowania Akcji Serii C, tj. akcji zwykłych imiennych, serii C, spółki pod firmą 2LOOP TECH S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000899313), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o cenie emisyjnej 5,32 zł (pięć złotych i trzydzieści dwa grosze) każda, która została wskazana przez Subskrybenta w rubryce powyżej:
3) wyraża zgodę na treść statutu Spółki,
4) zapoznał się z Dokumentem Informacyjnym i akceptuję jego treść oraz warunki Oferty Publicznej,
5) zgadza się na przydzielenie Akcji zgodnie z zasadami przydziału zawartymi w Dokumencie Informacyjnym,
6) jest świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym, Subskrybent oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, aby zrozumieć ryzyko inwestycyjne i podejmować własne decyzje inwestycyjne.