Zainwestuj

Formularz

  OŚWIADCZENIE AKCJONARIUSZA SPÓŁKI: 2LOOP TECH SPÓŁKA AKCYJNA (ZWANEJ DALEJ: SPÓŁKĄ)

  Dane wskazane powyżej są niezbędne na podstawie Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  Akcjonariusz, Zastawnik, Użytkownik w oparciu o art. 3283 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, wyraża zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i Domem Maklerskim BDM S.A. przy wykorzystaniu następującego adresu poczty elektronicznej:

  OŚWIADCZENIA I ZGODY AKCJONARIUSZA ZASTAWNIKA UŻYTKOWNIKA  Zostałam/em poinformowany, że w przypadku udzielenia każdej z powyższych zgód, przysługuje mi prawo do jej odwołania w dowolnym czasie.

  OŚWIADCZENIE AML (ANTI MONEY LAUNDERING)

  Wyjaśnienia pojęć znajdują się na końcu dokumentu

  Sektor działalności

  (w przypadku zaznaczenia TAK proszę zaznaczyć jakie)

  branża paliwowaobrót złomemdziałalność hazardowabranża jubilerskafirmy zajmujące się przekazami pieniężnymikantory wymiany walutfirmy zagraniczne z siedzibą w rajach podatkowychbranża antykwarycznalombardyprzemysł zbrojeniowyprowadzenie nocnych klubów agencji towarzyskichnielegalny handel dziką florą i faunąusługi doradcze (consultingowe)bankowość prywatnausługi przechowywania w sejfachsektor gier hazardowychsektor nieruchomościsprzedawcy towarów o dużej wartości (płatności gotówkowe powyżej 15.000 euro)

  IDENTYFIKACJA PEP (Politcally Exposed Person)

  Wyjaśnienia pojęć znajdują się na końcu dokumentu

  Ja, niżej podpisany, oświadczam że:

  umowa o pracęumowa zleceniezyski kapitałowedochody z najmu nieruchomościdochody z działalności gospodarczejwygrana losowadarowiznasprzedaż nieruchomościumowa o dziełowolny zawódemerytura lub rentaspadekdochody z majątkukredytinne

  IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

  Wyjaśnienia pojęć znajdują się na końcu dokumentu

  Ja, niżej podpisany, oświadczam że:

  ŹRÓDŁO POCHODZENIA WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH (przeznaczonych na inwestycje)

  umowa o pracędziałalność gospodarczainneemerytura lub rentaspadek darowizna wygrana losowawolny zawód

  CEL INWESTYCJI

  wzrost wartości majątkuochrona kapitałuinnezabezpieczenie przyszłości własnejzabezpieczenie przyszłości osoby bliskiej

  CHARAKTER PRZYSZŁYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH

  krótkoterminowy (do 3 lat)średnioterminowy (3-5 lat)długoterminowy (powyżej 5 lat)innytransakcja okazjonalna

  ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA I JEGO PRZYJĘCIE

  Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia odnośnie zajmowania przeze mnie eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  Dom Maklerski BDM S.A. oświadcza, iż przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z obowiązkami wynikającymi z w/w ustawy.

  WYJAŚNIENIE POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z AML (ANTI MONEY LAUNDERING)

  1. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne: rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
   1. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
   2. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
   3. członków organów zarządzających partii politycznych,
   4. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
   5. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
   6. ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
   7. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
   8. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
   9. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
  2. członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
   1. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
   2. dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
   3. rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
  3. osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
   1. osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
   2. osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
  4. beneficjent rzeczywisty: rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:
   1. w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:
    • osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
    • osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
    • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
    • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), lub
    • osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
   2. w przypadku klienta będącego trustem:
    • założyciela,
    • powiernika,
    • nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
    • beneficjenta,
    • inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
   3. w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;

  ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DM BDM S.A. (DANE AKCJONARIUSZA, ZASTAWNIKA, UŻYTKOWNIKA AKCJI SPÓŁKI W RAMACH USŁUGI REJESTR AKCJONARIUSZY SPÓŁKI)

  Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie RODO) oraz w zgodzie z krajowymi regulacjami dot. prawa z zakresu ochrony danych osobowych Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna (dalej BDM) informuje, że osobom pozostającym w stosunku prawnym z BDM przysługują określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez BDM ich danych osobowych. BDM, zgodnie z Art. 6 Rozporządzenia RODO, przetwarza dane osobowe, w przypadku gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

  ADMINISTRATOR DANYCH

  Administratorem danych osobowych jest Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna, ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, Polska. Telefon: (33) 812-84-40, www.bdm.pl (NIP: 547-02-44-972, Regon: 070425363).

  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  W BDM funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych (dalej: IOD). Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na adres e-mail: iodo-bdm@bdm.pl Stosowną korespondencję można kierować również w formie tradycyjnej na adres Administratora danych, z dopiskiem „IODO-BDM”. Dane kontaktowe IOD są również dostępne na stronie www.bdm.pl oraz w Punktach Obsługi Klienta BDM.

  CEL PRZETWARZANIA DANYCH

  Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne w celu i w zakresie czynności związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy Spółki, w tym wykonywania przez Państwa praw wynikających z posiadania statusu akcjonariusza, jak również wypełniania obowiązków prawnych ciążących na BDM w związku z prowadzeniem działalności.

  ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

  Źródłem pochodzenia danych osobowych są osoby fizyczne, których dane dotyczą, pełnomocnicy działający na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez mocodawcę, reprezentanci jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub reprezentanci osób prawnych. Dane osobowe, w przypadku braku podania ich bezpośrednio przez Państwa, zostały przekazane administratorowi przez Spółkę, której są Państwo akcjonariuszem, i na rzecz której BDM świadczy usługę prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

  UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM ODBIORCOM

  W związku z przetwarzaniem danych wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W BDM”, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być w szczególności:
  1. Spółka, której są Państwo akcjonariuszem;
  2. Akcjonariusz Spółki, korzystający z praw akcjonariusza wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych;
  3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowy S.A.;
  4. Komisja Nadzoru Finansowego;
  5. instytucje administracji państwowej i inne podmioty upoważnione przez osobę, której dane dotyczą do odbioru danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa lub uprawnień.

  CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BDM

  Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W BDM” celów przetwarzania, tj.: będą do czasu kiedy posiadają Państwo status akcjonariusza Spółki, dla której BDM prowadzi rejestr akcjonariuszy. Po tym czasie dane będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i/lub do czasu wypełnienia przez BDM obowiązków prawnych na nim ciążących.

  PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

  1. W związku z przetwarzaniem przez BDM danych osobowych przysługuje osobom, których dane dotyczą:
   1. prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
   2. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
   3. prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
   5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
   6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
  2. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje osobie, której dane dotyczą prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
  3. W przypadkach uznania, że przetwarzanie przez BDM danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  ODMOWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

  W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu obsługi rejestru akcjonariuszy (w tym realizacji Państwa praw wynikających z KSH), podanie danych jest warunkiem prawidłowej obsługi akcjonariusza. Podanie danych uzupełniających ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych może być częściowy lub całkowity brak możliwości poprawnego wykonywania przez BDM obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także realizacji Państwa uprawnień wynikających ze statusu akcjonariusza.